W naszym sklepie internetowym wszystkie Twoje dane osobowe są bezpieczne. Wykorzystujemy je tylko i wyłącznie do przetwarzania zamówień.

Nie przekazujemy żadnych danych podmiotom trzecim (z wyjątkiem danych adresowych do podmiotu, który dokona przesyłki zamówionych produktów)!

Jeżeli dodasz swój adres e-mail do naszego newslettera, będzie on służyć tylko i wyłącznie do wysyłania rzadkich wiadomości dotyczących promocji, nowych produktów i ogólnych nowości w naszym sklepie internetowym. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania takich maili.


Polityka prywatności


1. Definicje:

1.1. Administrator – Wojciech Kostecki oraz Tomasz Koślacz, prowadzący sklep internetowy mieszczący się pod adresem internetowym www.sklep.kociasiatka.pl w ramach działalności gospodarczej pod nazwą Nazwa Firmy Wojciech Kostecki Tomasz Koślacz s.c., ul. Krasińskiego 20/55, 01-581 Warszawa. Podany adres jest adresem prowadzenia działalności i adresem do korespondencji. Działalność wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 5252740503, REGON: 369518277;

1.2 Sprzedawca, Usługodawca – Wojciech Kostecki, zgodnie z punktem 1.1.1;

1.3 Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z Usług elektronicznych;

1.4 Klient – Usługobiorca, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

1.5 Produkt – każda rzecz ruchoma dostępna do sprzedaży w Sklepie internetowym;

1.6 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu dokonana za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

1.7 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Określa rodzaj i liczbę Produktu, będącego przedmiotem Umowy.

1.8 Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która polega na przekazywaniu Usługobiorcom wiadomości dotyczących oferty Sklepu internetowego;

2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm.). Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

3. W przypadku składania Zamówienia w Sklepie internetowym, Administrator gromadzi dane osobowe w celu nawiązywania, ustalenia treści, zmiany, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego między Usługodawcą/Sprzedawcą a Usługobiorcą/Klientem. Gromadzone są następujące dane: (a) Imię i nazwisko (w przypadku firm Nazwa firmy), (b) Adres: ulica, numer budynku i ew. mieszkania lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość, (c) Numer telefonu do kontaktu, (d) Adres poczty elektronicznej, (e) W przypadku firm numer NIP. Podanie wymienionych danych jest niezbędne do świadczenia przez Sprzedawcę Umowy Sprzedaży. Klient podając przy składaniu Zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta firmie organizującej dostawę zamówionych Produktów w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.

4. W przypadku usługi Newsletter, Administrator gromadzi wyłącznie adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, który jest niezbędny do świadczenia usługi przez Usługodawcę. Usługobiorca może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newsletter poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@kociasiatka.pl lub pisemnie na adres Nazwa Firmy s.c., ul. Krasińskiego 20/55, 01-581 Warszawa. Administrator po otrzymaniu zgłoszenia bez zbędnej zwłoki usunie dane. Usługobiorca nawiązuje z Usługodawca umowę o świadczenie usługi Newsletter, wpisując w odpowiednie pole swój adres poczty elektronicznej i wciskając następnie pole o treści „Zapisuję się”. Jest to równoważne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. nr 144, poz. 1204.

5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.