1. Postanowienia ogólne

1.1 Definicje:

1.1.1 Sklep internetowy – sklep internetowy mieszczący się pod adresem internetowym www.kociasiatka.pl prowadzony przez Wojciecha Kosteckiego oraz Tomasza Koślacza w ramach działalności gospodarczej pod nazwą Nazwa Firmy Wojciech Kostecki Tomasz Koślacz s.c., ul. Krasińskiego 20/55, 01-581 Warszawa. Podany adres jest adresem prowadzenia działalności i adresem do korespondencji. Działalność wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 5252740503, REGON: 369518277;

1.1.2 Sprzedawca, Usługodawca – Nazwa Firmy s.c., zgodnie z punktem 1.1.1;

1.1.3 Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.1.4 Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.1.5 Produkt – każda rzecz ruchoma dostępna do sprzedaży w Sklepie internetowym;

1.1.6 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu dokonana za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

1.1.7 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Określa rodzaj i liczbę Produktu, będącego przedmiotem Umowy;

1.1.8 Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z funkcji Sklepu internetowego;

1.1.9 Usługa elektroniczna – jakakolwiek usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin;

1.1.10 Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która polega na przekazywaniu dobrowolnie zapisanym Użytkownikom wiadomości dotyczących oferty Sklepu internetowego;

1.1.11 Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.);

1.1.12 Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

1.1.13 Regulamin – niniejszy regulamin.

1.2 Regulamin określa zasady składania Zamówień przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Usługobiorców ze Sklepu internetowego.

1.3 W przypadku niezgodności Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pierwszeństwo mają te przepisy. Równocześnie Sprzedawca podkreśla, że niniejszy Regulamin nie ma na celu w żaden sposób wyłączyć ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta.

2. Usługi elektroniczne

2.1 Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

2.1.1 Udzielenie informacji na temat Produktów dostępnych do Zamówienia w Sklepie internetowym;

2.1.2 Umożliwienie Użytkownikom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie internetowym oraz w następstwie zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość;

2.1.3 Newsletter;

2.1.4 Zamieszczanie opinii o Produktach.

2.2 Świadczenie Usług elektronicznych jest nieodpłatne dla Użytkowników.

2.3 Umowa o świadczenie Usług elektronicznych zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą skorzystania z dowolnych Usług elektronicznych oferowanych przez Sklep internetowy.

2.4 Umowa o świadczenie Usług elektronicznych poprzez złożenie Zamówienia wygasa w chwili złożenia Zamówienia, czyli dokonania Umowy sprzedaży.

2.5 Umowa o świadczenie Usług elektronicznych poprzez Newsletter zawierana jest w chwili wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) na adres poczty elektronicznej Użytkownika na czas nieokreślony wraz z wpisaniem adresu poczty elektronicznej w formularzu rejestracyjnym udostępnionym przez Usługodawcę.

2.6 Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej wskazanym przez Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej zawierające informacje dotyczące oferty Sklepu internetowego.

2.7 Każda wiadomość wysłana przez Usługodawcę zawiera informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi Newsletter. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Usługi Newsletter przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości.

2.8 Usługa Zamieszczania opinii o Produktach polega na umożliwieniu Użytkownikom  publikacji subiektywnych treści pod ofertami Produktów.

2.9 Rezygnacja z usługi Zamieszczania opinii o Produktach możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Użytkownika w Sklepie internetowym.

2.10 Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

2.11 Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie łamiący prawa i z respektowaniem dobrych obyczajów, szczególnie w kwestii poszanowania dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.12 Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

2.13 Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w Sklepie internetowym.

2.14 W przypadku gdy jakakolwiek osoba lub podmiot prawny uzna, że treść autorstwa Użytkownika zamieszczona w Sklepie internetowym narusza jego prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronią prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu. W takiej sytuacji Usługodawca podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie tych treści ze Sklepu Internetowego.

2.15 Sklep internetowy wymaga od systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Klient, minimalnej rozdzielczości ekranu 1024 x 768 pikseli oraz używania przeglądarki Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera – w każdym przypadku zaktualizowanej do najnowszej wersji. Przeglądarka internetowa powinna mieć włączoną obsługę appletów JavaScript oraz Cookies.

3. Zawieranie umów sprzedaży

3.1 Wszystkie informacje o Produktach podane w Sklepie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2 Informacja o cenie Produktu podawana w Sklepie internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, będącej potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów.

3.3 Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym są podane w polskiej walucie (zł) i zawierają wszystkie składniki, w tym podatki VAT oraz cła.

3.4 Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym nie zawierają kosztów dostawy oraz płatności, które wskazywane są przed złożeniem Zamówienia.

3.5 Zawarcie Umowy sprzedaży następuje na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia.

3.6 Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie dokonuje potwierdzenia jego otrzymania w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Klienta.

3.6.1 Potwierdzenie zawiera co najmniej wszystkie istotne elementy Zamówienia takie jak listę Produktów, ceny jednostkowe oraz całkowitą sumę do zapłaty. W wiadomości tej znajduje się również oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia oraz jego przyjęciu do realizacji;

3.6.2 Moment, w którym Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą złożenie Zamówienia, jest momentem zawarcia Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.7 Każda umowa sprzedaży potwierdzana jest dowodem zakupu.

3.8 Produkty będące przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie Konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży.

4. Płatność

4.1 Klient ma prawo dokonać płatności za Zamówienie:

4.1.1 Poprzez przelew bankowy na nr rachunku w ING Banku Śląskim: 54 1050 1025 1000 0092 5296 2395 Nazwa Firmy s.c., ul. Krasińskiego 20/55, 01-581 Warszawa. Zaleca się, aby w tytule wpłaty Klient podał nr zamówienia, który zostanie wyświetlony po złożeniu Zamówienia oraz wysłany w wiadomości poczty elektronicznej e-mail będącej potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży;

4.1.2 Za pobraniem przy odbiorze przesyłki w formie gotówki.

5. Dostawa

5.1 Koszty dostawy są automatycznie wyliczane w momencie składania zamówienia i są uzależnione od kategorii zamówionych produktów.

5.2 Ogólny cennik dostaw znajduje się pod adresem http://kociasiatka.pl/sklep/dostawa/

5.3 Usługodawca może dostarczyć zamówione Produkty transportem własnym, przesyłką kurierską lub pocztową na adres wskazany w procesie Zamówienia.

5.4 W celu realizacji Zamówienia Klient jest zobowiązany do podania w procesie Zamówienia wszystkich niezbędnych danych, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adresu poczty elektronicznej oraz, w przypadku zamówienia Produktu wykonywanego na indywidualne zamówienie Klienta, wymaganej specyfikacji Produktu (w polu „Uwagi do zamówienia” w formularzu zamówienia).

5.5 Dostawa Produktów jest dostępna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.6 Zamówione Produkty zostaną dostarczone do Klienta do 10 Dni roboczych. Czas ten należy liczony jest:

5.6.1 W przypadku  wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;

5.6.2 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

5.7 Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi nie będącemu Konsumentem oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych

6.1 Umowa o świadczenie Usług elektronicznych może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.

6.2 Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług elektronicznych (nie będących usługą Newsletter) zaprzestając używania Usług. W przypadku usługi Newsletter rozwiązanie umowy następuje przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej lub poprzez oświadczenie woli przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Użytkownika.

6.3 Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług elektronicznych w następujących przypadkach:

6.3.1 naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu;

6.3.2 umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa;

6.3.3 wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem;

6.3.4 otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym świadczenie Usług.

6.4 O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Użytkownika w ciągu 24 godzin od rozwiązania, o ile istnieje techniczna możliwość udzielenia takiej informacji.

7. Postępowanie reklamacyjne

7.1 Sprzedawca zapewnia dostawę Produktu pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

7.1.1 Przez wadę fizyczną rozumie się niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz: (1) Nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia. (2) Nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta. (3) Nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia. (4) Została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym. (5) W razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego. (6) Nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedawca zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

7.1.2 Przez wadę prawną rozumie się sytuację, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

7.2 Jeżeli Produkt ma wadę, Konsumenta prawo do:

7.2.1 Złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób w wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7.2.2 Żądania wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi sprzedawca.

7.3 Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

7.4 Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od Umowy sprzedaży.

7.5 Konsument nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

7.6 Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

7.7 Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania Produktu Konsumentowi.

7.8 Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

7.9 Reklamacja może zostać złożona przez Konsumenta w formie określonej Regulaminem:

7.9.1 pisemnie na adres: Nazwa Firmy s.c., ul. Krasińskiego 20/55, 01-581 Warszawa;

7.9.2 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@kociasiatka.pl.

7.10 Zaleca się, aby Konsument w opisie reklamacji zawarł następujące informacje:

7.10.1 informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

7.10.2 żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży;

7.10.3 dane kontaktowe składającego reklamację.

7.11 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

7.12 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem zostaje wyłączona.

7.13 Sprzedawca wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów przez platformę ODR (więcej informacji tutaj).

8. Odstąpienie od umowy

8.1 Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość ze Sprzedawcą, ma prawo odstąpienia od niej bez podawania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od chwili wydania towaru.

8.2 Prawo do odstąpienia umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (zgodnie z art. 38 ustawy o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.).

8.3 Oświadczenie należy przekazać poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres kontakt@kociasiatka.pl lub pisemnie na adres Nazwa Firmy s.c, ul. Krasińskiego 20/55, 01-581 Warszawa.

8.4 Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w formie innej niż pisemna.

8.5 Rezygnacja może dotyczyć całości lub części zamówionych Produktów.

8.6 Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży zawarty jest pod linkiem http://kociasiatka.pl/formularze/zwrot.pdf. Skorzystanie z tego formularza nie jest obowiązkowe.

8.7 Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi drogą poczty elektronicznej (na adres wskazany przy zawieraniu Umowy sprzedaży lub inny poddany w oświadczeniu odstąpienia od Umowy sprzedaży) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

8.8 W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta, Umowa uważana jest za niezawartą.

8.9 Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8.10 Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem Umowy sprzedaży, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko.

8.11 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem Umowy sprzedaży a będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.12 Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży złożonego przez Konsumenta, dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego.

8.13 Sprzedawca dokonuje również zwrotu płatności za dostarczenie Produktu w ramach Zamówienia. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

8.14 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Ochrona danych osobowych

9.1 Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Sprzedawca.

9.2 Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień oraz świadczenia Usług elektronicznych.

9.3 Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

9.4 Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

9.5 Klient podając przy składaniu Zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia.

9.6 Usługobiorca nawiązuje z Usługodawcą umowę o świadczenie usługi Newsletter, wpisując w odpowiednie pole swój adres poczty elektronicznej i wciskając następnie pole o treści „Zapisuję się”. Jest to równoważne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. nr 144, poz. 1204.

9.7 Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

9.8 Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta firmie organizującej dostawę zamówionych Produktów w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.

9.9 Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://www.kociasiatka.pl/sklep/polityka-prywatnosci

10. Postanowienia końcowe

10.1 Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie obowiązujących przepisów prawa w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z tymi przepisami.

10.2 Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna pod adresem http://kociasiatka.pl/sklep/regulamin-sklepu/. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.

10.3 Umowy zawierane przez Sklep internetowy są sporządzane wyłącznie w języku polskim.

10.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Klient wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Klienta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.